Viktigt att veta om våra långa kurser

Anmälan

När du anmält dig till någon av våra kurser kommer du att få bekräftelse om du är antagen eller placerad på reservlista.


Följande kurstider, lov och studieuppehåll gäller för 38 veckors kurser under läsåret 2024/25

Kursstart 21/8 -24
Höstlov V44
Terminsavslutning för HT 20 dec

Terminsstart VT 6/1 - 2025

Sportlov V8

Påsklov Skärtorsdag till Annandag påsk

Läsårsavslutning 28/5-2025


Kostnader och avgifter vid skolan under läsåret 2024-2025

I de avgifter som specificeras under kursen ingår olycksfallsförsäkring, kostnader för kopiering och viss förtäring. Avgiften varierar beroende på kurs och ligger på 200 - 500:- per termin. Obs! Skolan återbetalar ej avgift vid eventuellt avhopp.

Under läsåret  gäller följande kostnader och avgifter vid skolan;

Allmän Kurs

- Grundskoleinriktning och Gymnasieinriktning Hällefors / Örebro . För läromedel betalar du 1.450 :- per termin

38 veckors kurser - profilkurser

Distans: Form- & design. För läromedel, kursmaterial, frakter, porton samt material betalar du 2.600 :- för ett läsår, betalas första terminen. Du har också kostnader för internat och mat vid de fysiska träffarna.
- Skriva för teater och scen. För läromedel, kursmaterial, frakter, porton samt material och fika vid fysiska träffar betalar du 2.000 :- för ett läsår, betalas första terminen.
Du har också kostnader för internat och mat vid de fysiska träffarna.

Inredningsarkitektur & design. För läromedel och konstnärsmaterial betalar du 2.950:- per termin.

Teaterledare på distans 25 % . För läromedel betalar du 350 :- / termin

Kursintyg och studieomdöme

Kursintyg. Om du fullföljt en hel linje erhåller du ett kursintyg som innehåller uppgifter om tider, ämnen och antalet timmar i varje ämne.Studieomdöme. Om du fullföljt en hel utbildning vid Allmän linje kan du också få ett omdöme om din förmåga att bedriva studier. Du får inte studieomdöme i varje ämne. Du får inte studieomdöme i varje ämne. Din studieförmåga vägs samman till ett enda studieomdöme.Enligt bestämmelserna ska som studieomdöme användas något av uttrycken

- Utmärkt studieförmåga (4)

- Mycket god - Utmärkt studieförmåga (3,5)

- Mycket god studieförmåga (3)

- God - Mycket god studieförmåga (2,5)

- God studieförmåga (2)

- Mindre god- God studieförmåga (1,5)

- Mindre god studieförmåga (1)

Studieomdömet kan användas om och när du söker till högre utbildning.


Skolans GDPR-policy vad gäller dig som är deltagare hos oss

Vilka personuppgifter behandlas?

Personuppgifter som skolan behandlar är namn, personnummer, adress, telefonnummer, epost, mantalsskrivning och andra uppgifter som lämnats av dig och som är relevanta för skolan att veta. 

Varifrån kommer personuppgifterna?

Personuppgifter som adress, telefonnummer, epost och mantalsskrivning kommer från din ansökan om att gå på skolan. Andra personuppgifter som du bifogar ansökan eller kommer in med vid annat tillfälle registreras om de är relevanta under din tid på skolan. 

När godkänner du att vi registrerar dina personuppgifter?

När du skriver under ansökan så godkänner du att skolan får dataregistrera dina uppgifter. 

Varför samlar skolan in personuppgifter?

Skolan samlar in personuppgifter för administration, planering, fakturering, statistik, hantering av studiemedel, bidragsansökningar, mobilitetsstöd och bokföring.  

Till vilka andra lämnas personuppgifterna till?

Skolan lämnar personuppgifter till Grant Thornton, den revisionsfirma som hanterar skolans ekonomi och gör skolans fakturor. Skolan lämnar personuppgifter vidare till relevanta myndigheter som exempelvis Statistiska Centralbyrån, Försäkringskassan och Centrala Studiestödsnämnden. Vad gäller utlämning av personuppgifter till privatpersoner är skolans policy att inga uppgifter alls får lämnas ut.  

Bilder och sociala medier under studietiden

Du har rätt att tacka nej att vara med på bild. Skolan frågar och man måste aktivt säga till att man inte vill var med på bild. Skolan tar dock i möjligaste mån bilder där man INTE ser deltagarens ansikte. Om du går att identifiera på bild kommer du få godkänna bilden innan den läggs ut på någon av skolans sociala medier. 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Efter det att du slutat hos oss raderas de flesta av dina personuppgifter efter ett år. Kursintyg bevaras i 50 år i ett brandsäkert kassaskåp. Dina personuppgifter som utgör underlag i bokföring sparas enligt bokföringslagen.

Har du rättigheter till tillgång, rättelse och radering av dina personuppgifter?
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter skolan har om dig. Det gör du genom att kontakta skolan via nedan angivna adress, e-post eller telefonnummer.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska rättas och att behandlingen av personuppgifter ska begränsas. Du kan också begära att dina uppgifter raderas under förutsättning att uppgifterna inte längre behövs för det syfte de blev insamlade för. Legala skyldigheter kan i vissa lägen begränsa skolan från att omedelbart radera delar av din information.  


Internathyra

Du kan hyra rum på vårt internat i Hällefors, kostnaden är 25 650:- för hela läsåret som delas upp i 9 delbetalningar om 2.850:-. På filialen i Örebro har vi inget internat

Matsal

Observera att skolan har ingen egen matservering, men väl tillgång till egna kök.

På vår skola gäller:

Vår grundinställning till all vår verksamhet vid Hällefors folkhögskola utgår från uppfattningen att det är vi alla tillsammans som skapar det klimat vi vill ha på vår skola. Du går först och främst på folkhögskola för att du har lust och vill lära mer och nytt. Därför är det naturligt att alla har ett öppet förhållningssätt till arbetet som utförs. Utöver vår grundinställning har vi enats om några konkreta regler i vår verksamhet. De handlar om frånvaro, alkohol och andra droger:

Frånvaro

Ett läsår på 38 veckor är inte särskilt lång tid med tanke på allt som ska hinnas med. Den största delen av studiearbetet sker i skolan. Det ställer bestämda krav på din närvaro under studietiden hos oss. På alla våra kurser är din närvaro det främsta kriteriet för att du ska anses ha genomfört kursen.

Alkohol/droger

Skolan har en regel om alkohol-/drogförbud. Denna innebär att det ej är tillåtet att under skoltid och på vårt internat nyttja eller vara påverkad av alkohol/droger. Anledningen till regeln är att vi skapar en miljö för alla. De som av olika anledningar vill komma ifrån en sådan miljö ska ha chans att uppleva en alkohol-/drogfri miljö.

Gemenskapen på skolan

En gång i veckan har vi det som vi kallar för Forum. Det innebär att vi i samband med förmiddagskaffet stannar kvar i fikarummet för att dryfta saker som berör alla. Här ges också tid och utrymme för programpunkter såsom att deltagare presenterar saker som görs ute i kurserna. Vid ett antal tillfällen under läsårets gång går samtliga kurser samman för att arbeta mot gemensamma mål såsom exempelvis ett temaarbete eller en festival.

Övrigt

Kurator/psykolog/sjukvård

Skola har tillgång till egen kurator men behöver man ett större stöd med psykolog, hänvisar vi till den regionala vården.

Försäkring

Skolan har en kollektiv olycksfallsförsäkring via Folksam, för alla deltagare, du är med och betalar denna genom din avgift.
Den gäller under skoltid och på din väg till och från skolan. Bor du på Internatet gäller den dygnet runt men den ersätter inte en hemförsäkring, vilket vi rekommenderar att du tecknar.

Städning

Skolan har personal som städar de allmänna utrymmena. Men alla kurslokaler och andra utrymmen städas av deltagare som använder dem.


Studiestödsformer

Här följer en förteckning över de olika former av studiestöd som CSN ansvarar för:

- Studiehjälp och eventuellt inackorderingstillägg om du bor på internat

- Studiemedel

När det gäller ansökningstider och frågor som handlar om studiestöd och hur du på lämpligaste sätt finansierar dina studier ska du vända dig till Centrala studiestödsnämnden (CSN).


Studerandeinflytande

När du går på folkhögskola har du stor möjlighet att påverka din skolsituation. I de olika kurserna har du regelbundna möten med aktuell information och utvärdering av olika arbetsblock. Varje kurs har också möjlighet att utse representanter till skolans kursråd dör frågor som rör hela skolan diskuteras och beslutas. Kursrådet utser en representant till skolans styrelse, där man har möjlighet att påverka skolan.

Studeranderätt

- För att stärka de studerandes rättsliga ställning inom folkbildningen har ett studeranderättsligt råd (FSR) inrättats (2011-01-01). Rådet har till uppgift att stärka de folkhögskolestuderandes ställning. Studerande vid folkhögskolor som är längre än femton dagar kan vända sig till FSR i tvister om frågor som omfattas av FSR:s uppdrag:
- Information innan den studerande är antagen
- Information om kursstart
- Deltagarinflytande och studeranderätt
- Avgiftsfri undervisning
- Intyg
- Om en kurs upphör eller ställs in
- Utvärderingar
- Försäkringar
- Disciplinära åtgärder
- Arkiv- och sekretessregler

Det är folkhögskolornas styrelse som är ytterst ansvariga för verksamheten på skolan. FSR prövar ärendena mot folkhögskolans egna regler och villkor.

Nedan ett utdrag från FSR:
Att göra en anmälan till FSR:
1. Som enskild studerande på folkhögskola ska man i första hand vända sig till skolans rektor med klagomål och synpunkter.
2. Om den studerande inte är nöjd med rektors beslut eller hantering av ärendet ska man vända sig till skolans styrelse.
3. Om en folkhögskolestuderande efter att ha vänt sig både till rektor och styrelse fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan hen göra en skriftlig anmälan till FSR med sitt klagomål. Folkhögskolestuderande kan vända sig till FSR oavsett om skolan är ansluten till FSR eller ej. Anmälan ska ha kommit in senast inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen. Folkhögskolans beslut gällande utfärdande studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR

Läs mer om det här

Studeranderätt

Adress
Hällefors folkhögskola

0591-643 90
Klockarvägen 16, 712 33 Hällefors
Filial: Jordgatan 6, 702 23 Örebro